Informació apartat Seu-e-T

Aquest apartat constitueix un enllaç o vincle que té per objecte complementar la informació continguda a la Seu electrònica i al Portal de transparència de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, assumint també l’Ajuntament la responsabilitat de la seva veracitat i l’actualització de la informació.


Seu electrònica

La seu electrònica és l’espai virtual disponible per a la ciutadania, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, garantides a través dels corresponents certificats digitals, en exercici de les seves competències.

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, com a titular, n’assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis que la integren.

Normativament, ve regulada a l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i als articles 9 i següents del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.


Portal de transparència

És l’instrument bàsic i general de difusió de la informació pública de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, integrada per la informació elaborada per l’Ajuntament i la que aquest té en el seu poder a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, per tal de donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei.

El portal de transparència està definit i regulat en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.