Recursos econòmics

Pressupost
Vols saber una mica més sobre el Pressupost de l’ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del Pressupost consolidat amb els organismes autònoms locals.

Execució trimestral
En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d’execució dels pressupostos anuals de l’ens.

Modificacions pressupostàries
Vols conèixer els detalls de les tramitacions sobre pressupostos que s’han dut a terme en aquest ens els darrers anys? Any 2021

Any 2020

Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària

En aquest apartat pots consultar els informes d’intervenció en relació amb el compliment per part de l’ens dels objectius d’estabilitat pressupostària que marca la llei.

Liquidació del pressupost

Quin ha estat el resultat de l’execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l’any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els organismes autònoms locals.