Període mitjà de pagament (PMP)

El Període mitjà de pagament (PMP) a proveïdors és l’indicador que mesura els dies de mitjana de pagament del deute comercial en termes econòmics als proveïdors.

Aquest indicador no ha de superar el límit màxim previst en la normativa sobre morositat (30 dies des de la conformitat o aprovació de la factura, o des del registre de la factura, en el seu cas).

Totes les administracions públiques tenen l’obligació de fer públic el seu PMP al portal web de l’entitat (art. 6.2 RD 635/2014 i art. 13.6 LOEPISF).

Quan la dada es reflecteix entre parèntesis ( ) es refereix a un import negatiu. Això pot succeir:

  • Si l’Ajuntament paga abans de 30 dies naturals des de la presentació de factura o certificació d’obra.
  • Si al final del període per a la remissió de la informació, no han transcorregut 30 dies naturals, per les operacions pendents de pagament.