Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, qui en dóna compte al Ple.

Té com a finalitat col·laborar amb l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcalde i el ple hi deleguin.

Composició:

ALCALDE 

 • Sr. Jordi Cargol i Cros (Junts per Sant Jaume)

REGIDORES I REGIDORS 

 • Sra. Maria Lourdes Barris i Costa (Junts per Sant Jaume)
 • Sr. Marc Minguez i Regidor(Junts per Sant Jaume)

Assistència amb veu però sense vot

 • Sra. Susanna Anguita i Curós (Junts per Sant Jaume)
 • Sr. Joan Soler i Yebra (Junts per Sant Jaume)
 • Sr. Xavier Reixach i Subirana, Regidor (Junts per Sant Jaume)

 • Competències de la Junta de Govern

  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca té les atribucions següents: a) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals. b) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. c) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. d) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans. e) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000,00 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. f) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. g) L’adjudicació de  les concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000,00 euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats. h) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la junta de govern local. i) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament. j) Les altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipal Clica aquí per consultar l’Anunci sobre designació de membres de la Junta de Govern Local i delegació d’atribucions a favor d’aquesta 

 • Calendari de la Junta de Govern Local

  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca es reuneix de forma ordinària quinzenalment els dijous a les 18.00 h al Despatx d’Alcaldia..

 • Actes de la Junta de Govern Local

  Amb la funció d’assistir a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i d’exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Clica aquí per consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

 • Enregistrament de la Junta de Govern Local

  En aquest enllaç us podeu descarregar-vos la part pública de les Juntes de Govern celebrades a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

  Any 2021

  Junta de Govern 16-03-2021