Comissió Especial de Comptes

Composició de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
President
 • Sr. Jordi Cargol i Cros (Junts per Sant Jaume)

Vocals

 • Sra. Maria Lourdes Barris i Costa (Junts per Sant Jaume)
 • Sr. Marc Minguez i Regidor (Junts per Sant Jaume)
 • Sr. Xavier Reixach i Subirana (Junts per Sant Jaume)
  • Competències de la Comissió Especial de Comptes
   La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de l’Ajuntament de constitució obligatòria, composat per membres de tots els grups polítics amb representació a la corporació en proporció al seu pes, que es constitueix amb el cartipàs municipal.
   La seva funció consisteix en l’examen i fiscalització municipal interna dels comptes anuals de l’Ajuntament, prèvia a la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament, i per això es reuneix abans de l’u de juny.
   Els comptes anuals de l’Ajuntament, un cop aprovats, es trameten a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que és l’òrgan de fiscalització externa dels comptes anuals abans del 15 d’octubre de cada any.
  • Calendari de la Comissió Especial de Comptes

   Una vegada a l’any i abans de l’1 de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

  • Actes de la comissió informativa de comptes
   • Acta i dictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre el compte general de 2017
   • Acta i dictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre el compte general de 2016