L’ajuntament de Sant Jaume de Llierca aprova delegar l’exercici de les competències dels serveis de recollida i custòdia dels animals domèstics al Consell Comarcal de la Garrotxa

L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca va celebrar el 9 de juny de 2020 en el ple en sessió extraordinària.

S’hi debateren els següents punts i tots van ser aprovats per unanimitat.

2.- Aprovació verificació text refós del Pla parcial urbanístic del sector industrial SAU 3 de Sant Jaume de Llierca 3.- Nomenament de representants de l’Ajuntament al nou Cilma 4.- Aprovació de la delegació de l’exercici de les competències dels serveis de recollida i custòdia dels animals domèstics al Consell Comarcal de la Garrotxa 5.- Aprovació d’un encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’assistència tècnica en sistemes d’informació 6.- Aprovació d’un encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’assistència tècnica comptable i pressupostària especialitzada 7.- Aprovació Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua de Sant Jaume de Llierca 8.- Ratificació acord adoptat per la mesa negociadora en relació al pagament de les pagues extraordinàries de juny i desembre 9.- Aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020 mitjançant crèdits extraordinaris i/o suplements de crèdits amb càrrec al fons de contingència 10.- Donar compte de la resolució de l’alcalde 2020DECR000021, de 2 de març de 2020, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 11.- Donar compte la resolució de l’alcaldia 2020DECR000025, de 11 de març de 2020, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2021-2023 12.- Donar compte de l’informe d’intervenció en relació al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu de deute en la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2019 13.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el resultat de l’informe anual de morositat 2019 (4t trimestre) 14.- Donar compte de l’informe anual d’intervenció corresponent a l’exercici 2019 sobre resolució de discrepàncies, anomalies en matèria d’ingressos, omissió de la fiscalització i sobre els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa 15.- Donar compte dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2019 16.- Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals de l’exercici 2019 17.- Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2020 18.- Donar compte de la Circular Informativa de la Intervenció per a la comprovació material de la inversió